Selasa, 21 Juli 2009

Warisan Ibunda

Teh Wid! geulis manis anak mamah,
mamah mere pepeling ka salira supaya jadi anak anu bahagia dunia akherat. Dua perkara anu ku salira kedah di emut unggal waktu:

1. Hirup kudu pake aturan

a. Agama, salira agama islam, turunan islam, janten kedah berlandaskan (berpedoman) Al-Quran.
b. Dari Gama, hartosna pemerintah. janten salira tumut patuh kana aturan pemerintah.

2. Hirup kudu pake ukuran

Ukuran hartosna kamampuan. ngalaksanakeun padamelan. Conto:
a. Mun kakuatan ngakod urang mung 20 kg, ulah ngakod beban 50 kg, bakal mopo.
b. Mun pemasukkan urang sasasih mung 600.000, ulah jajan 800.000 sasasih. urang bakal gede hutang.

Teh Wid! geulis manis, pek jalankeun pepeling ti mamah. teh widi moal pendak jeung cobian anu akbar, malah bakal janten jalmi anu dikenal. jalmi anu bahagia dunia akherat. amiiiiiin.

N.B.: Teh Wid! mamah nyaah ka salira. pek geura lenjepkeun eta pepeling.
Hirup jeung kahirupan ulah lepas tina aturan jeung ukuran.
Teh Wid! mamah bangga ka salira margi dugi ka ayeuna salira kalebet jalmi anu soleh anu di dambakeun ku indung bapa jeung keluarga.
Ted wid sing tiasa ngajagana meh pendak jeung sawarga dunia katut sawarga akherat. Amiiiiiiiiin.Mamah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar